MEDYCYNA ESTETYCZNA I KLINIKI BEAUTY

Jako profesjonaliści zdajemy sobie sprawę, że właściwe przeprowadzenie procesu rejestracji działalności oraz prawidłowe wdrożenie wewnętrznych procedur dają gwarancję zgodnego z prawem wykonywania praktyki lekarskiej. Jednocześnie są gwarancją bezpieczeństwa dla pacjentów i dla lekarza. Właśnie z tych względów oferujemy Państwu kompleksową pomoc w czynnościach związanych z obsługą Państwa biznesu.

Nasza Kancelaria dostrzega wyzwania, przed którymi stoi medycyna estetyczna i pomaga w prawidłowej interpretacji oraz dostosowaniu się do szczególnych regulacji prawnych. Szczególnie przydatna jest nasza specjalizacja w obsłudze roszczeń z zakresu błędów wynikających z zabiegów medycyny estetycznej.

1. Rejestracja i bieżąca działalność:

 • wsparcie w postępowaniu związanym z rejestracją działalności medycznej w odpowiedniej formie organizacyjnej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, praktyki zawodowej), rejestracją spółek medycznych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym opracowanie umów, statutu, regulaminu organizacyjnego, rejestrację odpowiedniej formy spółki, a także dokonywania zmian i aktualizacji wpis;
 • opracowanie i opiniowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania podmiotu medycznego, w tym sporządzanie umów handlowych z kontrahentami, umów spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej – dopuszczalnych form wykonywania praktyk zawodowych, statutów i aktów prawa wewnętrznego, tj. regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń, wzorów dokumentów stosowanych w działalności medycznej;
 • bieżąca obsługa prawna m.in. dotycząca spraw korporacyjnych, spraw pracowniczych, ochrony danych osobowych, prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami, weryfikacja umów, dokumentów;
 • porady i opinie prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, prawa spółek – związanych z prowadzeniem działalności medycznej;
 • obsługa prawna relacji z NFZ oraz instytucjami publicznych, w tym reprezentacja podmiotów w sprawach o odszkodowania przeciwko NFZ z tytułu niezapłaconych, a wykonanych świadczeń zdrowotnych;
 • tworzenie ram prawnych współpracy z personelem medycznym, przygotowanie kontraktów menadżerskich dla kadry;
 • pomoc przy zawarciu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
 • asysta prawna w kontaktach z organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami;
 • udział w negocjowaniu umów i porozumień z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi;
 • opracowanie pism i procedur niezbędnych w codziennej pracy.

2. Dokumentacja medyczna:

 • kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • indywidualne dostosowane do praktykowanej specjalizacji opracowanie zgód, jakich powinien udzielić pacjent przed zabiegiem;
 • obsługa prawna w zakresie dostosowania uregulowań wewnętrznych do polityki RODO;
 • wdrożenie prawidłowej procedury przestrzegania praw pacjenta;
 • wdrożenia prawidłowych zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej doradztwo w zakresie jej prowadzenia i sposobu przechowywania, oraz związanej z tym ochrony danych osobowych i ochrony danych osobowych.

3. Wizerunek w mediach:

 • ochrona wizerunku podmiotu wykonującego działalność leczniczą w internecie;
 • reprezentacja w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych.

4. Postępowanie sądowe i pozasądowe:

 • reprezentacja sądową i pozasądowa m.in. w sprawach roszczeń pacjentów, sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego, w sprawach realizacji umów z NFZ;
 • reprezentacja w sprawach dotyczących świadczeń z NFZ;
 • reprezentacja w sprawach przeciwko ubezpieczycielowi jak i asysta prawna w kontaktach z ubezpieczycielem.

5. Szkolenia:

 • prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • ochrona praw pacjenta;
 • odpowiedzialność cywilna w ramach wykonywania zabiegów kosmetycznych Z powikłaniem estetycznym w sądzie cywilnym;
 • tajemnica lekarska jej zakres i czas obowiązywania;
 • agresja fizyczna i werbalna – co można a czego nie. Zniesławienia – czyli opinie i hejt w Internecie i jak sobie z tym radzić;
 • zabieg rezultatu, czy starannego działania? Należyta staranność lekarska.