OFERTA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO

Jako profesjonaliści zdajemy sobie sprawę, że właściwe przeprowadzenie procesu rejestracji działalności oraz prawidłowe wdrożenie wewnętrznych procedur dają gwarancję zgodnego z prawem wykonywania praktyki lekarskiej. Jednocześnie są gwarancją bezpieczeństwa dla pacjentów i dla lekarza. Właśnie z tych względów oferujemy Państwu kompleksową pomoc w czynnościach związanych z obsługą Państwa biznesu. Nasza Kancelaria dostrzega wyzwania, przed którymi stoi sektor ochrony zdrowia i pomaga w prawidłowej interpretacji oraz dostosowaniu się doszczególnych regulacji prawnych.

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów leczniczych (prywatnych i publicznych), jak i podmiotów z szeroko pojętej branży medycznej nieświadczącej bezpośrednio usług zdrowotnych.

1. Rejestracja i bieżąca działalność:

 • doradztwo prawe co do formy prowadzenia działalności leczniczej;
 • tworzenie ram prawnych współpracy z personelem medycznym;
 • przygotowanie kontraktów menadżerskich dla kadry;
 • wsparcie w postępowaniu związanym z rejestracją działalności leczniczej;
 • pomoc przy zawarciu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
 • asysta prawna w kontaktach z NFZ, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami;
 • obsługa prawna w zakresie dostosowania uregulowań wewnętrznych do polityki RODO;
 • doradztwo prawne przy umowach związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji;
 • przygotowywanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów organizacyjnych.

2. Dokumentacja medyczna:

 • kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • indywidualne, dostosowane do praktykowanej specjalizacji opracowanie zgód, jakich powinien udzielić pacjent przed zabiegiem;
 • obsługa prawna w zakresie dostosowania uregulowań wewnętrznych do polityki RODO;
 • wdrożenie prawidłowej procedury przestrzegania praw pacjenta;
 • wdrożenia prawidłowych zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej doradztwo w zakresie jej prowadzenia i sposobu przechowywania, oraz związanej z tym ochrony danych osobowych i ochrony danych osobowych.

3. Wizerunek w mediach:

 • ochrona wizerunku podmiotu wykonującego działalność leczniczą w internecie;
 • reprezentacja w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych.

4. Postępowanie sądowe i pozasądowe:

 • reprezentacja sądową i pozasądowa m.in. w sprawach roszczeń pacjentów, w sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego, w sprawach realizacji umów z NFZ;
 • reprezentacja w sprawach dotyczących świadczeń z NFZ;
 • reprezentacja w sprawach przeciwko ubezpieczycielowi jak i asysta prawna w kontaktach z ubezpieczycielem.

5. Szkolenia:

 • prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • ochrona praw pacjenta;
 • formalnoprawne aspekty postępowania z trudnym pacjentem. Przesłanki zastosowania samoobrony;
 • odpowiedzialność podmiotu leczniczego za winę personelu medycznego;
 • tajemnica lekarska jej zakres i czas obowiązywania;
 • postępowanie z pacjentami niezdolnymi do wyrażenia zgody;
 • postępowanie z pacjentami małoletnimi.